SPLOŠNI DEL

1. člen

(vsebina pravilnika)

 

Ta pravilnik ureja tekmovanja iz debate za srednje šole.

 

S tem pravilnikom se določa:

- cilje tekmovanja,

- razpis tekmovanja,

- organizacijo tekmovanja,

- vlogo mentorjev,

- ravni tekmovanja,

- prijavo na tekmovanja,

- kriterije za podeljevanje priznanj,

- razglasitev dosežkov.

 

 

2. člen

(cilji tekmovanja)

 

Cilji tekmovanja so:

 

- razvijanje kritičnega mišljenja,

- širjenje kulture dialoga,

- razvijanje argumentacijskih sposobnosti,

- pridobivanje veščin javnega nastopanje,

- spodbujanje poglobljenega pridobivanja znanja,

- usposabljanje mladih za timsko delo,

- obravnavanje problemov sodobne družbe.

 

 

3. člen

(ravni tekmovanja)

 

 

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

- šolsko tekmovanje,

- državno tekmovanje.

 

 

4. člen

(organizator tekmovanja)

 

 

Organizator tekmovanje je ZiP, za in proti, zavod za kulturo dialoga v sodelovanju z osnovnimi šolami (v nadaljevanju OŠ).

 

5. člen

(sodelovanje učiteljev)

 

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo mentorji, učitelji SŠ.

 

6. člen

(prostovoljnost sodelovanja)

 

Sodelovanje učencev na debatnih tekmovanjih je prostovoljno.

 

7. člen

(pravica udeležbe na tekmovanju)

 

Na tekmovanju praviloma sodelujejo debaterji, ki v tekočem šolskem letu obiskujejo programe srednješolskega izobraževanja. Vsi tekmovalci, ki želijo sodelovati na tekmovanju, morajo biti iz šole, ki jo zastopajo.

 

8. člen

(način sodelovanja)

 

Na tekmovanju sodelujejo tekmovalci v ekipah.

Ekipo sestavljajo praviloma trije tekmovalci, izjemoma sta lahko v ekipi dva tekmovalca.

V ekipi so lahko učenci, ki prihajajo iz različnih razredov.

Izbor ekipe je prepuščen šolam.

Vsaka ekipa si izbere ime.

 

 

RAZPIS TEKMOVANJA

 

9. člen

(razpis tekmovanja)

 

 

ZiP – za in proti, zavod za kulturo dialoga, v dogovoru z mentorji, ki gostijo turnirje, razpiše termin turnirjev na državni ravni.

Razpis tekmovanj se vsako leto pošlje na vse srednje šole in je javno objavljen na spletni strani ZiP-a: http://www.zainproti.com.

Vsaka šola mora na javno dostopnem mestu objaviti razpis na tekmovanja.

 

 

10. člen

(vsebina razpisa)

 

Razpis vsebuje:

- datum izvedbe tekmovanja/turnirja,

- kraj izvedbe,

- rok za prijavo.

 

11.člen

(prijava na tekmovanje)

 

 

Prijava na tekmovanje mora biti poslana preko spletnega obrazca najkasneje 5 dni pred tekmovanjem.

Vsaka šola lahko na tekmovanje na državni ravni pošlje poljubno število ekip.

Mentor, ki prijavi ekipe, mora zagotoviti zadostno število sodnikov (na vsaki dve ekipi po en sodnik).

 

VODENJE TEKMOVANJA

 

12. člen

(sodniki)

 

Na tekmovanju sodijo sodniki.

Sodniki so mentorji debatnih klubov na SŠ ali študenti.

 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA

Tekmovalni red

 

13. člen

(kraj in čas tekmovanja)

 

Organizatorji se praviloma menjajo vsako leto. Kraje in datume tekmovanj določijo mentorji na zadnjem tekmovanju v šolskem letu.

 

14. člen

(naloge organizatorjev)

 

Organizator mora zagotoviti primeren prostor, kjer se zberejo vsi udeleženci tekmovanja, dovolj ločenih prostorov za debate, prostor za srečanje mentorjev in sodnikov.

15. člen

(potek tekmovanja)

 

Tekmovanje poteka po sistemu »power pairing«.

V prvem krogu ekipe debatirajo naključno, v naslednjem krogu ekipa, ki je poražena s poraženo ekipo in zmagovalna z zmagovalno. Za razglasitev finalistov šteje število zmag in zbrane točke. Po treh oz. petih krogih organizator razglasi ekipi, ki se pomeriti v finalu.

Finale sodi pet sodnikov. Zmaga ekipa, ki ji sodniki dosodijo največ zmag.

Na dvodnevnih turnirjih, kjer debaterji debatirajo 5 krogov, se izvede tudi polfinale in nato finale po istem sistemu.

 

Šolsko tekmovanje

16. člen

(čas in potek tekmovanja)

 

Šolsko tekmovanje se izvede najkasneje sedem dni pred tekmovanjem na državni ravni. Vabilo na

šolsko tekmovanje mora biti objavljeno na vidnem mestu. Mentor, ki organizira tekmovanje, napiše

zapisnik o tekmovanju.

 

17. člen

(napredovanje)

 

Šolsko tekmovanje je izbirno tekmovanje za uvrstitev na državno tekmovanje.

Na državno tekmovanje se uvrstijo ekipe, ki so v povprečju dosegle 220 točk ali več.

 

 

Državno tekmovanje

18. člen

(rezultati tekmovanja in zapisnik tekmovanja)

 

Učenci in mentorji so z rezultati seznanjeni takoj po tekmovanju.

Zapisnik tekmovanja napiše organizator tekmovanja. Pošlje ga vsem mentorjem.

 

19. člen

(kriteriji za podeljevanje priznanj)

 

Podelijo se priznanja za najboljše tri ekipe in najboljših 10 posameznih govorcev.

 

Podelitev priznanj

20. člen

(tiskovine za priznanja)

 

Priznanja za tekmovanje priskrbi šola organizatorka tekmovanja.

 

21. člen

(priprava priznanj)

 

Vsa podeljena priznanja morajo biti podpisana z lastnoročnim podpisom predstavnika ZiP-a in ožigosana z žigom ZiP-a.

 

22. člen

(podelitev priznanj)

 

Svečano podelitev priznanj po finalnem delu pripravi organizator.

 

23. člen

(evidenca o priznanjih)

 

Evidenco o izdanih priznanjih hrani vodja tekmovanja in mentor koordinator.

 

 

Financiranje tekmovanja

24. člen

(financiranje državnih tekmovanj)

 

Šole, ki se udeležijo državnega tekmovanja, plačajo stroške prehrane za vse udeležence, ki jih pripeljejo na tekmovanje.

 

25. člen

(plačilo za delo)

 

Sodelovanje mentorjev pri pripravi in izvedbi tekmovanja ter sojenje, je prostovoljno in brezplačno.

 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

26. člen

(sprejem pravilnika)

 

Pravilnik o tekmovanju po predhodni obravnavi sprejmejo mentorji debatnih klubov na SŠ.

Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27