SPLOŠNI DEL

1. člen

(vsebina pravilnika)

 

Ta pravilnik ureja tekmovanja iz debate za osnovne šole.

 

S tem pravilnikom se določa:

- cilje tekmovanja,

- razpis tekmovanja,

- organizacijo tekmovanja,

- vlogo mentorjev,

- ravni tekmovanja,

- prijavo na tekmovanja,

- kriterije za podeljevanje priznanj,

- razglasitev dosežkov.

 

 

2. člen

(cilji tekmovanja)

 

Cilji tekmovanja so:

 

- razvijanje kritičnega mišljenja,

- širjenje kulture dialoga,

- razvijanje argumentacijskih sposobnosti,

- pridobivanje veščin javnega nastopanje,

- spodbujanje poglobljenega pridobivanja znanja,

- usposabljanje mladih za timsko delo,

- ukvarjanje s problemi sodobne družbe.

 

 

3. člen

(ravni tekmovanja)

 

 

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

- šolsko tekmovanje,

- državno tekmovanje.

 

 

4. člen

(organizator tekmovanja)

 

 

Organizator tekmovanje je ZiP, za in proti, zavod za kulturo dialoga v sodelovanju z osnovnimi šolami (v nadaljevanju OŠ).

 

5. člen

(sodelovanje učiteljev)

 

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo mentorji, učitelji OŠ.

 

6. člen

(prostovoljnost sodelovanja)

 

Sodelovanje učencev na debatnih tekmovanjih je prostovoljno.

 

7. člen

(pravica udeležbe na tekmovanju)

 

Na tekmovanju praviloma sodelujejo debaterji, ki v tekočem šolskem letu obiskujejo 6., 7., 8. ali 9. razred OŠ.

Vsi tekmovalci, ki želijo sodelovati na tekmovanju, morajo biti iz šole, ki jo zastopajo.

 

8. člen

(način sodelovanja)

 

Na tekmovanju sodelujejo tekmovalci v ekipah.

Ekipo sestavljajo praviloma trije tekmovalci, izjemoma sta lahko v ekipi dva tekmovalca.

V ekipi so lahko učenci, ki prihajajo iz različnih razredov.

Izbor ekipe je prepuščen šolam.

Vsaka ekipa si izbere ime.

 

 

RAZPIS TEKMOVANJA

 

9. člen

(razpis tekmovanja)

 

 

ZiP – za in proti, zavod za kulturo dialoga, v dogovoru z mentorji, ki gostijo turnirje, razpiše termin turnirjev na državni ravni.

Razpis tekmovanja je javno objavljen na spletni strani ZiP-a: http://www.zainproti.com.

Vsaka šola mora na javno dostopnem mestu objaviti razpis na tekmovanja.

 

 

10. člen

(vsebina razpisa)

 

Razpis vsebuje:

- debatno trditev,

- datum izvedbe tekmovanja/turnirja,

- kraj izvedbe,

- rok za prijavo.

 

11.člen

(prijava na tekmovanje)

 

 

Prijava na tekmovanje mora biti poslana preko spletnega obrazca najkasneje 10 dni pred tekmovanjem.

Vsaka šola lahko na tekmovanje na državni ravni pošlje poljubno število ekip.

Mentor, ki prijavi ekipe, mora zagotoviti zadostno število sodnikov (na vsaki dve ekipi po en sodnik).

 

12. člen

(odjava tekmovalcev)

 

Mentor mora morebitne odjave s tekmovanja sporočiti najkasneje do torka istega tedna kot je predvideno tekmovanje.

 

 

VODENJE TEKMOVANJA

 

13. člen

(sodniki)

 

Na tekmovanju sodijo sodniki.

Sodniki so mentorji debatnih klubov na OŠ ter dijaki SŠ ali študenti.

 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA

Tekmovalni red

 

14. člen

(kraj in čas tekmovanja)

 

Organizatorji se praviloma menjajo vsako leto. Kraje in datume tekmovanj določijo mentorji na zadnjem tekmovanju v šolskem letu.

 

15. člen

(naloge organizatorjev)

 

Organizator mora zagotoviti primeren prostor, kjer se zberejo vsi udeleženci tekmovanja, dovolj ločenih prostorov za debate, prostor za srečanje mentorjev in sodnikov. 

16. člen

(potek tekmovanja)

 

Tekmovanje poteka po sistemu »power pairing«.

V prvem krogu ekipe debatirajo naključno, v naslednjem krogu ekipa, ki je poražena s poraženo ekipo in zmagovalna z zmagovalno. Za razglasitev finalistov šteje število zmag in zbrane točke. Po treh oz. petih krogih organizator razglasi ekipi, ki se pomeriti v finalu.

Finale sodi pet sodnikov. Zmaga ekipa, ki ji sodniki dosodijo največ zmag.

Na dvodnevnih turnirjih, kjer debaterji debatirajo 5 krogov, se izvede tudi polfinale in nato finale po istem sistemu.

 

 

Šolsko tekmovanje

17. člen

(čas in potek tekmovanja)

 

Šolsko tekmovanje se izvede najkasneje deset dni pred tekmovanjem na državni ravni.

Sodelujejo lahko vsi učenci 6., 7., 8. in 9. razreda. Vabilo na šolsko tekmovanje mora biti objavljeno na vidnem mestu.

Mentor, ki organizira tekmovanje, napiše zapisnik o tekmovanju.

 

18. člen

(napredovanje)

 

Šolsko tekmovanje je izbirno tekmovanje za uvrstitev na državno tekmovanje.

Na državno tekmovanje se uvrstijo ekipe, ki so dosegle 66 točk ali več.

 

 

Državno tekmovanje

19. člen

(rezultati tekmovanja in zapisnik tekmovanja)

 

Učenci in mentorji so z rezultati seznanjeni takoj po tekmovanju.

Zapisnik tekmovanja napiše organizator tekmovanja. Pošlje ga vsem mentorjem.

 

20. člen

(kriteriji za podeljevanje priznanj)

 

Podelijo se zlata, srebrna in bronasta priznanja.

Pri posameznih govorcih se podelijo:

- prvi in drugi najboljša govorca prejmeta zlato priznanje,

- tretji in četrti najboljša govorca prejmeta srebrno priznanje,

- od petega do desetega najboljšega govorca prejmejo bronasto priznanje.

Pri ekipah se priznanja razdelijo:

- prvo uvrščena ekipa prejme zlato priznanje,

- drugo uvrščena ekipa prejme srebrno priznanje,

- tretje uvrščena ekipa prejme bronasto priznanje.

 

Podelitev priznanj

21. člen

(tiskovine za priznanja)

 

Priznanja za tekmovanje priskrbi šola organizatorka tekmovanja.

 

22. člen

(priprava priznanj)

 

Vsa podeljena priznanja morajo biti podpisana z lastnoročnim podpisom predstavnika ZiP-a in ožigosana z žigom ZiP-a.

 

23. člen

(podelitev priznanj)

 

Svečano podelitev priznanj po finalnem delu pripravi organizator.

 

24. člen

(evidenca o priznanjih)

 

Evidenco o izdanih priznanjih hrani vodja tekmovanja in mentor koordinator.

 

 

Financiranje tekmovanja

25. člen

(financiranje državnih tekmovanj)

 

Šole, ki se udeležijo državnega tekmovanja, plačajo stroške prehrane za vse udeležence, ki jih pripeljejo na tekmovanje.

 

26. člen

(plačilo za delo)

 

Sodelovanje mentorjev pri pripravi in izvedbi tekmovanja ter sojenje, je prostovoljno in brezplačno.

 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

27. člen

(sprejem pravilnika)

 

Pravilnik o tekmovanju po predhodni obravnavi sprejmejo mentorji debatnih klubov na OŠ.

Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27